Biuletyn Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej nr 10 im. Izabeli Branickiej w Białymstoku

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Biuletyn Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej nr 10 im. Izabeli Branickiej w Białymstoku

Szkoła Podstawowa nr 10 im. Izabeli Branickiej w Białymstoku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletyn Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej nr 10 im. Izabeli Branickiej w Białymstoku.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Przegląd aktualizacji deklaracji dostępności wykonano dnia: 2023-03-06

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 10 im. Izabeli Branickiej w Białymstoku
 • Adres: Szkoła Podstawowa nr 10 im. Izabeli Branickiej w Białymstoku, 15-040 Białystok, ul. Spacerowa 6
 • E-mail: sp10@um.bialystok.pl
 • Telefon: 85 740 49 70

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Szkoła Podstawowa nr 10 im. Izabeli Branickiej, ul. Spacerowa 6
 1. Do budynku szkoły prowadzi główne wejście – od parkingu. Jest ono ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły. Wejście jest zadaszone i wykonane z kilku stopni schodowych. Z prawej strony schodów znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi. Ponadto do szkoły są jeszcze dwa wejścia: pierwsze - z tyłu szkoły do bloku sportowego - nie ma tu ograniczeń w postaci schodów, wykorzystywane jako wyjście dzieci na boisko szkolne, a także jako wyście ewakuacyjne oraz drugie - od szczytu budynku, wejście bezpośrednio do kuchni, które w razie konieczności może być użyte jako wyjście ewakuacyjne.
  Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 2. W budynku trzykondygnacyjnym nie ma wind, które umożliwiłyby osobom niepełnosprawnym dostanie się na wyższe piętra. Drogi ewakuacyjne wewnątrz budynku są oznakowane. W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych.
 3. Na terenie placówki nie ma parkingu z wyznaczonym miejscem postojowym dla pojazdów przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
 4. Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 5. W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
 6. W szkole nie ma pętli indukcyjnych, brak też audiodeskrypcji.

Załączniki do strony

Powrót na początek strony